پاسخ به: چطور به انگلیسی بگیم برق رفت

#7909

برای بیان برق رفتن یا قطع شدن برق به انگلیسی می توان از معادل های زیر استفاده کرد:

The power went off

برق رفت (بیشتر آمریکایی)

The power is out

برق رفت (بیشتر آمریکایی)

The electricity is out

برق رفت

There’s a blackout in our area

برق محله ما قطع شده است یا رفته است (بیشتر بریتانیایی)

There’s no electricity

برق نیست

The electricity went off

برق رفته یا برق رفت