پاسخ به: معنی اصطلاح just drop it

#7923

معنی اصطلاح محاوره ای و مکالمه ای روزمره just drop it به فارسی:

drop it!

بی خیال این موضوع! بیخیالش! این بحث رو تمومش کن (برای کنار گذاشتن صحبت درباره موضوعی)

drop (it = a subject)

بی خیال صحبت چیزی شدن، تمام کردن بحث روی موضوعی

Just drop it

فقط بیخیالش شو