پاسخ به: معنی tongue twister

#7926

معنی عبارت و اصطلاح tongue twister به فارسی:

tongue twister (tongue-twister)

زبان پیچان (جمله یا عبارت سخت برای تکرار پشت سر هم بیشتر برای سرگرمی و بازی مانند بیان سه مرتبه زبان پیچان «ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ:»)