پاسخ به: there you go again

#7927

معنی عبارت کاربردی و محاوره ای there you go again به فارسی:

there you go again

باز هم شروع کردی (بازم شروع کردی) (یعنی حرفی را از سر نوع پیش کشیدن و بحث کردن)

there you go

باز شروع کردی

مثال:

there she goes

باز شروع کرد