پاسخ به: کری خواندن یا کر کری داشتن (کردن) به انگلیسی

#793

معادل خوب برای کری خواندن ( کُری خواندن ) یا کر کری داشتن ( کردن ) علی الخصوص در ورزش کلمه « Trash talk » یا « Trash-talk » است. مثال:

When people trash talk, it can motivate both teams.

وقتی مردم کری می خوانند، باعث انگیزه برای هر دو تیم می شود.