پاسخ به: چطور بگم: من که علم غیب ندارم

#7937

برای بیان جمله و اصطلاح محاوره ای «من که علم غیب ندارم» یا «علم غیب که ندارم» به انگلیسی می توان از عبارت کاربردی زیر استفاده کرد:

I’m not a mind reader (mind-reader)

من که علم غیب ندارم، علم غیب که ندارم