پاسخ به: حذف کلمه ی that در جملات

#7943

سلام و وقت بخیر خدمت شما،

ببینید ضمیر ربطی زمانی می تواند حذف شود که نقش مفعول عبارت یا جمله واره را داشته باشد و زمانی که به عنوان فاعل عبارت یا جمله واره است، نمی تواند حذف شود.

مثال:

The man that spoke at the meeting was very clever.

The man (that) the woman loved was living here.

در جمله اول حذف امکان پذیر نیست ولی در جمله دوم می توان that را حذف کرد.

ضمیر ربطی that در جمله مورد اشاره شما نیز به همین شکل است و امکان حذف ندارد. در صورت حذف معنی جمله تغییر خواهد کرد.

Factors that are important in regulation of balance, decrease in such disease.