پاسخ به: حذف کلمه ی that در جملات

#7944
سینا

ببخشید استاد توی این متن گرامر جمله ی اول چگونه است ؟ آیا that are حذف نشده است ؟ 

Antigens systems  (that are ) important in transfusion …