پاسخ به: معنی don’t beat yourself up

#7947

معنی اصطلاح محاوره ای و روزمره don’t beat yourself up به فارسی:

Don’t beat yourself up

خودت رو سرزنش نکن (خود را سرزنش نکن، خود را نکوهش نکن)، خود خوری نکن

مثال:

Don’t beat yourself up, just try again.

خودت رو سرزنش نکن، فقط دوباره تلاش کن.