پاسخ به: اسم سعید به انگلیسی

#7949

هیچ قاعده ای در انگلیسی برای نوشتن اسامی و نام های خاص غیر انگلیسی افراد وجود ندارد ولی برای نوشتن اسم سعید به انگلیسی از اشکال زیر که پرکاربردتر بوده اند، می توان استفاده کرد:

Saeed

Saeid

Saied