پاسخ به: تفاوت convert,change into,turn into,transform

#7955

بله، تمام این ها می توانند به معنوان تغییر دادن یا تغییر یافتن مورد استفاده قرار بگیرند. اما در عین هر کدام از این کلمات بیشتر در متون و یا موقعیت گفتگوی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی از become و get بخواهیم به جای این کلمات کمی رسمی و یا کاملاً رسمی تر استفاده کنیم، امکان دارد و این موارد، بیشتر در محاوره روزمره و مکالمه عامیانه مورد استفاده قرار می گیرند. برای فهم بهتر معنی این افعال به معنی کلمات زیر توجه کنید:

convert (into)

بدل کردن یا تبدیل کردن (به) (رسمی)

مثال:

Could we convert the small bedroom into a second bathroom? (Cambridge)

می توانیم این اتاق کوچک را به دستشویی دوم تبدیل کنیم؟ (بدل کنیم)

convert (to)

تغییر دین دادن (به)، تغییر کیش یا آیین دادن (به آیین دیگری) (کلمه رسمی)

change (into)

1. عوض کردن (موضوع، ملحفه، نظر، جا و …) 2. چنج کردن (پول) 3. عوض شدن (رسمی و غیر رسمی)

turn (into/to)

1. برگرداندن به، تبدیل کردن به، برگشتن به (بیشتر با to) 2. تبدیل شدن به، تبدیل کردن به (بیشتر با into در مورد حالات و خصوصیات)

مثال:

Don’t turn the child against its mother.

کودک را بر علیه مادرش برنگردان (بر علیه مادرش نکن)

The witch turned him into a frog.

جادوگر اورا به یک قورباغه تبدیل کرد.

transform (into)

تغییر شکل یافتن به، تغییر شکل دادن به (بیشتر در ظاهر کار و به صورت تغییر کلی ظاهر)

Alter

تغییر دادن (بدون عوض کردن کامل خاضیت چیزی) (تغییر جزئی اما معنادار که جهت را تحت تاثیر قرار می دهد)

مثال:

Eliot was persuaded to alter the passage. (Oxford)

الیوت ترغیب شده بود تا متن را تغغیر بدهد.