پاسخ به: حذف کلمه ی that در جملات

#7958

در جمله

Antigens systems important in transfusion medicine

عبارت پر رنگ شده یک عبارت وصفی در نظر گرفته شده است که در متون علمی و مقالات علمی به خصوص پزشکی از این ساختار استفاده زیادی می شود. اما می توان این جمله را نیز به صورت نیز نوشت و از ضمیر ربطی استفاده کرد که در این حالت معنی تغییری نخواهد داشت:

Antigens systems that are important in transfusion medicine …