پاسخ به: معنی اصطلاح A matter of life and death

#796

معنی اصطلاح و عبارت A matter of death and life را که A matter of life or death هم نوشته و گفته می شود، به فارسی می توان گفت:

  • مسئله مرگ و زندگی
  • بحث مرگ و زندگی
  • موضوع مرگ و زندگی

چند مثال برای این اصطلاح رایج در زبان انگلیسی:

The delay in the arrival of the ambulance could be a matter of life and death.

تأخیر در ورود آمبولانس می توانست مسئله مرگ و زندگی باشد.