پاسخ به: mean look

#7960

کلمه mean در انگلیسی مخصوصاً در انگلیسی آمریکایی بدجنس (بد جنسانه) و یا بخیل (بخیلانه یا از روی بخل و تنگ نظری) معنی می دهد. پس:

Mean look

نگاهی از روی تنگ نظری، نگاهی از روی بدجنسی، نگاه تنگ نظرانه، نگاه بخیلانه

عبارت رایج که نزدیک به این شکل است:

Mean-looking

دارای قیافه بدجنسانه، با قیافه شرورانه