پاسخ به: قرار گیری دو تا اسم جمع در کنار هم

#7967

ببنید معنایی که در عبارت Antigens systems که دو اسم جمع در کنار هم قرار گرفته اند همان معنایی است که انتقال می دهند یعنی «سیستم های آنتی ژن ها» (اشاره دارد به سیستم های مختلف آنتی ژن ها).

اما گاهی می توان این اسم اول را به شکل صفت اسم دوم نیز در فارسی ترجمه کرد که در نهایت به نظر مترجم بستگی دارد:

Antigens systems

سیستم های آنتی ژنی، سیستم های مختلف آنتی ژن ها