پاسخ به: شستن دست خوب است

#7974

خوشبختانه در این جملات، ترجمه فارسی نیز تا حدودی می تواند تمایز این دو جمله را نشان دهد:

Washing hand is good.

شستن دست (عمل شستن دست) خوب است.

Hand washing is good.

شستشوی دست خوب است.

اما کدام جمله بهتر است و در انگلیسی رایج تر بیان می شود و مصطلح است؟

hand washing یک اصطلاح رایج برای «شستشوی دست» است. بنابراین:

Hand washing is good.

شستشوی دست خوب است.