پاسخ به: “کافیه؟” به انگلیسی آمریکایی

#7976

بله حتماً. این جمله رو به شکل زیر بیان کنید:

Is there enough salt in the food?

در محاوره و مکالمه روزمره حتی می توانید بعد از ریختن نمک در غذا، از شخص دیگری در مورد میزان نمک ریخته شده اینطور سوال کنید:

Is this enough?

Is salt enough?

و همچنین جملات زیر در مورد نمک غذا نیز قابل استفاده هستند:

Does it have enough salt?

Is it salty enough?

Is there enough …? (برای مقدار)

Are there enough … ? (برای تعداد)