پاسخ به: قهر کردن به انگلیسی چی میشه؟

#7983
احسان

be not on speaking terms with someone

به معنی با کسی صحبت نکردن یا قهر بودن است