پاسخ به: Universal

#7985

کلمه universal به معنی جهانی (جهان شمول و همه گیر) و همگانی است و در اینجا هم همین معنی مد نظر هست و صحبت از یک توصیه جهانی است. به تر جمه زیر توجه کنید:

Universal prestorage leukocyte reduction has been recommended.

کاهش جهانی لکوسیت پیش از ذخیره‌سازی مد نظر بوده است (توصیه شده است)