پاسخ به: تفاوت بین spray.splash.sprinkle

#7987

به صورت کلی، همون طور که در فارسی افعال هم معنی و مترادف یک فعل حتی میتونه به بیش از 10-15 مورد برسه، در زبان انگلیسی هم همین گونه هست. اما در مورد سه فعل مد نظر شما به معنی این افعال توجه کنید:

spray

1. اسپری کردن، افشانه کردن، پاشیدن آب به صورت افشانه 2. افشانه، اسپری (مایعات) 3. قوطی اسپری

splash

1. شلپ و شلوپ، صدای ایجاد شده توسط ضربه به سطح آب 2. مقدار آب اندکی که با صدای شلپ و شلوپ به سطح برخورد می کند 3. خبر داغ 4. پاشیدن، آب پاشیدن 5. با صدای شلپ در آب افتادن 6. با صدای شلپ افتادن

sprinkle

1. آب پاشی کردن، آب پاشیدن روی (به صورت قطرات جدای از هم و یکنواخت) 2. آب پاشی

مثال:

A sprinkler hose

شلنگ آب پاشی

a garden/fire hose

شلنگ آتش نشانی / شلنگ باغچه

water

آب دادن (درختان و باغچه و …)

hose

با شلنگ آب دادن، با شلنگ شستن

همان طور که مشاهده کردید، افعال انگلیسی بیشتر بر پایه حالات و شکل عمل ایجاد شده اند. البته افعال بیشتری در مورد آب و ریختن آب می توان نام برد.

در مورد جمله زیر:

آتش نشان داره آب میپاشه با شلنگ به آتش .

معمولاً آتش نشان ها برای خاموش کردن آتش آب یا فوم را اسپری می کنند و از کلمه اسپری استفاده می شود:

Firefighters were spraying water and foam on the blaze.

A firefighter is spraying water on the blaze, using a fire hose.

در ضمن برای خاموش کردن شعله های آتش می توان از فعل extinguish استفاده کرد:

Firefighters extinguished the blaze.