پاسخ به: تفاوت blend mix combine

#7993

در افعال مذکور که شاید معانی نزدیک به هم داشته باشند اما می توانند تفاوت هایی هم داشته باشند. در عین حال همگی مترادف هستند.

Blend

1. مخلوط کردن، قاتی کردن (معمولاً در این حالت مواد مخلوط شده همچنان قابل مشاهده هستند) 2. مخلوط

لینک مقابل را مشاهده نمایید: مخلوط کن به انگلیسی

Mix

1. ترکیب کردن (در این حالت معمولاً مواد ترکیب شده قابل مشاهده و تفکیک نیستند) 2. قاتی شدن و گرم گرفتن با (with) 3. ترکیب

لینک مقابل را مشاهده کنید: هم زن دستی و هم زن برقی به انگلیسی

Oil and water don’t mix. (Cambridge)

Mix business and pleasure to enjoy your time.

Combine

1. آمیختن، در هم آمیختن، آمیخته شدن، ترکیب شدن یا کردن (برای تشکیل یک ماده یا یک گروه یا یک واحد مستقل) 2. یکی شدن، متحد شدن 3. ماشین کمباین

combining hydrofluoric acid with soda ash to form sodium fluoride. (Webster)

The two countries combined against their common enemy. (Cambridge)

compound (=combination)

ترکیب (بیشتر در علم شیمی) (در جمع: ترکیبات)، ماده مرکب

توجه: اگر به عنوان ترکیب برای جملات غیر علم شیمی به کار برده شود بسیار رسمی و ادبی تلقی می گردد.