پاسخ به: معنی it’s written all over your face

#7998

معنی جمله it’s written all over your face به فارسی:

It’s written all over your face

از چهره ات مشخص است (از قیافه ات مشخصه)، همه چیز روی پیشمانی ات نوشته شده است (بدون اینکه چیزی بگویی، قابل تشخیص است)

written all over someone’s face

از حالات کسی چیزی مشخص بودن

مثال:

Guilt was written all over her face. (Cambridge)

تقصیر از چهره اش مشخص بود (مقصر بودن از چهره اش می بارید)