پاسخ به: منظور من رو متوجه می شی

#8002

برای بیان جمله محاوره ای منظور من رو می فهمی یا میفمی منظور من چیه می توان از جملات رابج در مکالمه انگلیسی زیر استفاده کرد:

Do you know what I mean?

می فهمی منظور من چیه؟ متوجه می شوی منظور من چیست؟

See what I mean?

میفهمی منظورم چیه؟ منظورم رو که میفهمی؟