پاسخ به: روحیه به انگلیسی چی میشه؟

#8006

روحیه به انگلیسی همراه تلفظ:

morale /məˈrɑːl/ (مِ رال)

روحیه

Keep your spirit up

رویحه ات را بالا نگه دار، روحیه ات را بالا ببر

مثال:

The team’s morale was high. (Oxford)

رویحه تیم بالا بود.