پاسخ به: Raise to or within

#8010

خرف اضافه اول مربوط به عبارت اول هست و حرف اضافه خود عبارت دوم است. اگر بخواهیم جمله را به طور کامل و البته غیر حرفه ای نگارش کنیم، جمله به صورت زیر بوده است:

serum TSH concentrations rise slightly to the normal range or rise within the normal range.

حروف اضافه ما در این جملات to و within می باشند. تا محدوده نرمال یا درون محدوده نرمال. در اینجا or دو گزاره را جدا کرده است.