پاسخ به: امکان حذف is در جمله

#8011

نه اصلاً نیازی به is وجود ندارد جمله کامل است. فعل جمله enter هست و the cell متمم جمله است. جمله Since TH enters the cell unbound جمله وابسته و جمله بعد از ویرگول جمله اصلی است.

Since TH enters the cell unbound, the concentration of free rather than total hormone reflects more accurately the activity level of TH-dependent processes.

در ضمن جمله Since TH enters the cell unbound می توانست به شکل زیر نوشته شود:

Since TH enters the cell unbound

Since TH enters the cell (unbound)