پاسخ به: امکان حذف is در جمله

#8016

بله جمله آخر به اشتباه ذکر شده بود که حذف گردید. برای تفهیم بهتر کلمه unbound به نکته زیر توجه کنید:

unbound به عنوان متمم فاعلی در این جمله قرار گرفته است و فعل enter در این جمله به عنوان فعل ربطی (linking verb) در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، Unbound به صورت صفت در جمله قرار می گیرد نه به صورت قید.

مثال:

She looks amazing. (True)

She looks amazingly. (False)