پاسخ به: Breakthrough

#8024

سلام خدمت شما

به معنی و معادل فعل ترکیبی یا مرکب break through و همچنین breakthrough توجه کنید:

breakthrough /ˈbreɪkθruː/ (برِیکثرو)

1. رخنه، پیشروی و نفوذ (نظامی) 2. پیشرفت، پیشروی، گشایش (علمی و …) 3. راهگشا (صفت)

break through

پیش رفتن از میان، جلو رفتن در میان چیزی، عبور کردن از

مثال:

A breakthrough in the negotiations

گشایش در مذاکرات