پاسخ به: Breakthrough

#8025
سینا

پس ترجمه و مفهوم جمله ی فوق به صورت زیر میشه ؟

گونه های عفونی سارس کوید ۲ که از واکسن راه نجات (و بقا) پیدا میکنند .