پاسخ به: معادل جوینده یابنده است در انگلیسی

#8027

برای معادل ضرب المثل فارسی جوینده یابنده است به انگلیسی می توان از ضرب المثل های زیر استفاده کرد:

seek and ye shall find (Seek and you shall find)

جوینده یابنده است

ترجمه تحت اللفظی ضرب المثل: بگرد و پیدا خواهی کرد.

مفهوم کلی ضرب المثل: کسی برای رسیدن به چیزی یا هدفی تلاش می کند، قطعاً به آن خواهد رسید.