پاسخ به: Breakthrough

#8028

پیش از ترجمه توجه داشته باشید در انگلیسی آمریکایی breakthrough به عنوان صفت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ترجمه جمله مذکور به فارسی:

Vaccine breakthrough infections with SARS-COV-2 Variants

ترجمه تحت اللفظی: عفونت های رخنه کننده از واکسن توسط گونه های سارس-کوید 2

ترجمه معنایی 1: عفونت های ناشی از گونه های سارس کوید 2 با قابلیت نفوذ در برابر واکسن (با قابلیت عبور از واکسن)

ترجمه معنایی 2: عدم ایجاد ایمنی واکسن در برابر عفونت های ناشی از گونه های سارس کوید 2