پاسخ به: معنی و معادل سفیر و سفارتخانه به انگلیسی

#803

معادل دقیق سفیر و سفارتخانه به انگلیسی:

Ambassador /æmbæsədəʳ/ (با تلفظ اَمبَسِدِر)

Embassy /embəsi/ (با تلفظ اِمبِسی)

چند مثال:

The German ambassador to Poland.

سفیر آلمان در لهستان.

Mr Cohen held discussions at the embassy with one of the rebel leaders.

آقای کوهن مذاکراتی را در سفارتخانه با یکی از رهران شورشی برگزار کرد.