پاسخ به: ببخشید معطل شدید به انگلیسی

#8030

برای بیان ببخشید معطل شدید یا ببخشید شما را معطل کردم و یا عذر می خوام از اینکه منتظر ماندید به محاوره و در مکالمه انگلیسی می توان از معادل های زیر استفاده کرد:

Sorry to keep you waiting.

ببخشید معطل شدید، ببخشید از اینکه شما را منتظر می گذارم

Sorry to have kept you waiting.

ببخشید معطل شدید، ببخشید از اینکه شما را منتظر گذاشتم

Sorry for keeping you waiting.

ببخشید معطل شدید، ببخشید از اینکه شما را منتظر می گذارم

Sorry for having kept you waiting

ببخشید معطل شدید، ببخشید از اینکه شما را منتظر گذاشتم