پاسخ به: تفاوت حرف اضافه Home و House

#8032
فیروزه

چرا ؟ چرا برای home کلمه to نمی توان گذاشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟