پاسخ به: تفاوت حرف اضافه Home و House

#8034

این یک قاعده گرامری و دستور زیان است، که فقط باید از آن پیروی کرد. چرایی و دلیل آن شاید ریشه در صدها سال قبل در زبان انگلیسی داشته باشد.