پاسخ به: معنی count me in

#8035

معنی عبارت count me in به فارسی که در محاوره و مکالمه انگلیسی کاربرد دارد:

count me in

روی من هم حساب کن، من هم هستم، من رو هم در نظر بگیر