پاسخ به: your guess is as good as mine

#8043

معنی عبارت و جمله محاوره ای your guess is as good as mine به فارسی:

Your guess is as good as mine

من هم بی خبرم، من هم اندازه تو می دونم، من هم اندازه تو می دانم (من هم مثل تو اطلاعی ندارم)