پاسخ به: Resident Assistant

#8045

نه این شغل ربطی به رشته پزشکی ندارد. Resident Assistant به کارمند ساکن و مقیم در بخش هایی مثل خوابگاه های دانشجویی و … گفته می شود که همیشه در آنجا سکونت دارد و به دانشجویان کمک هایی را ارائه می دهد و مسائل مربوط به خوابگاه ها و سالن های اقامتی را رسیدگی می کند. برای معادل این شغل می توان از عبارت های زیر استفاده کرد:

Resident Assistant (RA)

کارمند مقیم، دستیار مقیم، کارمند ساکن در محل، دستیار ساکن در محل (این شخص الزاماً تحصیل کرده نیست)