پاسخ به: کار تا الان چطور پیش میره؟

#8047

برای بیان جمله ای مثل «کار تا الان چطور پیش میره؟» می توان از معادل زیر در انگلیسی استفاده کرد:

How’s it going so far?

تا الان چظور پیش رفته؟ کار تا الان چطور داره پیش میره؟