پاسخ به: معنی فعل hand over به فارسی چیست؟

#805

معنی عبارت و فعل hand over در فارسی معادل تحویل دادن و سپردن است. چند مثال زیر برای واضح تر شدن معنای این کلمه و فعل ترکیبی:

They would just catch the robbers and hand them over to the police.

آنها فقط می خواهند سارقین را بگیرند و تحویل پلیس بدهند. (به پلیس بسپرند)

I wouldn’t dare hand this project over to anyone else.

من جرات نمی کنم این پروژه را به شخص دیگری تحویل بدهم. (بسپرم)