پاسخ به: کارهای روزمره به انگلیسی

#8052

برای بیان کارهای روزمره یا کارهای روزانه یا امور روزانه به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

daily routine

کار روزمره، کار روزانه

daily routines

کارهای روزمره، کارهای روزانه؛ امور روزانه