پاسخ به: گران ترین اشیائی که تاکنون دزدیده شده اند

#8058

برای ترجمه جمله «گران ترین اشیائی که تاکنون دزدیده شده اند» به انگلیسی می توان از جمله معادل انگلیسی زیر استفاده کرد:

The most expensive things that have ever been stolen.

گران ترین اشیائی که تاکنون دزدیده شده اند