پاسخ به: معنی don’t fret

#8061

معنی عبارت محاوره ای don’t fret به فارسی:

Don’t fret

غصه نخور

مثال:

Don’t fret. Everything will be OK.

غصه نخور. همه چیز درست می شود