پاسخ به: داری بهم تیکه میندازی؟

#8067

برای معادل جمله داری بهم تیکه میندازی؟ به انگلیسی می توان از جمله محاوره ای زیر استفاده کرد:

Are you being sarcastic?

داری بهم تیکه میندازی؟ (داری به من تیکه می اندازی)، داری طعنه میزنی؟، داری کنایه می زنی؟