پاسخ به: Getting all the credit for …

#8072

معنی عبارت get credit for به فارسی:

get credit for

مورد تحسین قرار گرفتن برای، تحسین و اعتبار کسب کردن برای

معنی و ترجمه جمله مذکور به فارسی:

You’re getting all the credit for his dirty work.

  • تو داری برای انجام کار نادرستی که او می خواهد، مورد تحسین کامل قرار می گیری.
  • در حال کسب تمام ستایش ها برای کار نادرست او هستی.