پاسخ به: Get thick

#8074

معنی و ترجمه پرسش how thick can you get به فارسی:

how thick can you get? = how stupid can you get?

چقدر احمق می توانی بشوی؟، چقدر کله شق می توانی باشی؟