پاسخ به: معنی I kid you not در فیلم

#8078

معنی عبارت محاوره ای و مکالمه ای I kid you not به فارسی:

I kid you not

شوخی نمی کنم، جدی می گویم (جدی میگم)، راست می گویم (راست می گم)