پاسخ به: Breaking with

#8095

در اینجا منظور این است که صدای او پیش از این، دچار نگرانی و تنش بوده و اکنون آن نگرانی break شده است و از بین رفته است و با راحتی خیال و آسودگی خاطر جایگزین شده است.

اما معنی فعل ترکیبی یا مرکب break with به فارسی:

Break with something

قطع ارتباط کردن با (گذشته، رسم و رسوم و …)