پاسخ به: Run through someone

#8098

معنی run through به فارسی:

run through

1. جاری و ساری بودن در، پخش بودن در 2. سریع مرور کردن چیزی، سریع عبور کردن از 3. سریع عبور کردن از، با دویدن عبور کردن از (ادبی) 4. چاقو زدن یا زخمی کردن کسی 6. سریع خرج کردن چیزی

در متن مذکور می توان از معنی شماره 3 استفاده کرد.