پاسخ به: Impaled upon your own sword

#8104

معنی و ترجمه جمله مذکور به فارسی:

Impaled upon your own sword, Gilderoy!

به شمشیرت وصل شده (الحاق شده)، گیلدروی!